Què és un equip de mesura preparat per enviar senyals de telelectura?

És un equip de mesura que disposa de l’equipament necessari per transmetre les dades de consum de manera autònoma.

Per normativa, tots els equips de mesura han d’estar adequats per a una connexió d’enviament de senyals de telelectura, cosa que permet a l’Entitat subministradora, un cop connectat l’equip de mesura a la xarxa de comunicacions, informar-lo de forma ràpida del consum, dels possibles excessos o de les fuites que es puguin produir.