Comunicació Ambiental

Comunicació Ambiental

AQUALOGY SOLUTIONS, S. A. U. disposa d’un Sistema de Gestió de Qualitat i Mediambiental basat en les normes ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. L’abast fa referència a compra, distribució i la gestió de la reparació de comptadors d’aigua destinats al registre del consum d’aigua per als sectors domèstic, comercial i industrial, i per a l’administració.

AQUALOGY SOLUTIONS, S. A. U. disposa d’un magatzem central i un laboratori d’assaig de comptadors, l’objecte del qual és verificar totes les propietats dimensionals, hidràuliques, mecàniques i metrològiques dels comptadors.

AQUALOGY SOLUTIONS, SA no té impactes ambientals directes significatius atesa l’activitat de serveis que realitza. En conseqüència, enfoca la gestió ambiental des del compliment estricte de la legislació vigent i de tractar de minimitzar tant el consum de recursos com la generació de residus evitant així que els impactes ambientals poguessin tenir un caràcter significatiu.