Política de gestió

La Direcció, conscient que la qualitat, el medi ambient i la prevenció de riscos laborals són valors cada vegada més sòlids i demanats pels nostres clients i per la societat de la qual formem part, subscriu el seu compromís en aquests àmbits a través dels
principis següents:

Aconseguir la satisfacció dels nostres clients, anticipant-nos a les seves necessitats, garantint el compliment dels seus requisits en totes les activitats, productes i serveis oferts per la nostra organització en qualsevol de les seves àrees de negoci, i tenint en compte criteris ambientals en el seu disseny i desenvolupament.

Considerar en tot moment la protecció i la salut laboral dels nostres empleats en el disseny i l'organització dels llocs de treball, vigilant igualment les condicions de treball del personal extern que duu a terme les seves activitats en els nostres centres, així com la seguretat dels clients a les nostres instal·lacions.

Desenvolupar les nostres activitats amb processos respectuosos amb el medi ambient, especialment els processos relacionats amb la gestió de residus i els consums de recursos naturals, en tots els nostres centres de treball.

Complir amb la legislació aplicable a la nostra organització, així com amb la reglamentació i les disposicions que la desenvolupen, i amb els requisits voluntaris que subscriguem davant del client, els treballadors o la societat.

Mantenir sistemes de gestió útils, eficaços i participatius, que serveixin de marc per al desenvolupament de les nostres activitats i que garanteixin que la qualitat, la prevenció de la contaminació i la prevenció de riscos laborals s'integren en tot moment en els nostres processos de treball.

Millorar contínuament oferint al client productes i serveis de qualitat i millorant el nostre exercici ambiental i de prevenció de riscos laborals. Per a això, cal proporcionar els mitjans necessaris per a la consecució de les metes i els objectius establerts.

Promoure la formació i la conscienciació del nostre personal, entenent-la com una eina que millora la seva competència i capacitació per aconseguir la satisfacció dels nostres clients amb criteris de respecte al medi ambient, i que facilita un millor desenvolupament en relació amb la seva pròpia seguretat i salut. Cal que els nostres proveïdors també apliquin aquest principi.

Col·laborar amb les administracions públiques i la societat en tot allò relacionat amb les nostres actuacions de protecció del medi ambient i prevenció de riscos laborals.

Potenciar l'accessibilitat i la difusió de la política a totes les parts interessades, i assegurar-ne una implantació i una vigència adequades mitjançant el procés de revisió.