INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

L'àmbit d'aquesta política de privacitat únicament s'aplica a aquelles dades que es recullin a través d’aquesta web i que es tractin per a les finalitats referides a l'apartat “¿Amb quina finalitat es tractaran les seves dades personals? Durant quant de temps?”

Podeu consultar la política de privacitat relacionada amb el contracte de MUSA amb els seus clients en aquest enllaç.


Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

El tractament de les dades personals recollides mitjançant aquest lloc web, així com d’aquelles que es recaptin com a conseqüència de la gestió de les consultes, sol·licituds o incidències que plantegeu, serà responsabilitat de AQUALOGY SOLUTIONS, S.A.U. (en endavant, "MUSA "), amb domicili situat en C / Cuzco, 26-28, 6, 08030 Barcelona, i NIF núm. A-08-018954. Si teniu qualsevol dubte sobre el tractament de la vostra informació personal, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de MUSA mitjançant els següents punts de contacte:

  • Correu electrònic: dpo.es@suez.com

  • Correu postal: Passeig de la Zona Franca 48, Planta 6, (08038) Barcelona, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades de MUSA


Amb quina finalitat es tractaran les vostres dades personals? Durant quant de temps?

Les dades personals recollides seran tractades amb les següents finalitats:

  • Gestionar les consultes, sol·licituds o incidències que plantegeu per mitjà del lloc web, als efectes de tramitar-les internament i, si escau, donar-vos resposta.
    Les vostres dades personals seran tractades per a la finalitat anterior mentre siguin necessàries per a la gestió de la vostra consulta, sol·licitud o incidència; en el cas que estiguin relacionades amb un contracte que tingueu amb la companyia, seran tractades mentre duri la relació contractual.

  • Gestionar i, si escau, tramitar la sol·licitud de bonificació de la tarifa de manteniment per a col·lectius en risc d'exclusió social.
    Les vostres dades personals seran tractades per a la finalitat anterior mentre siguin necessàries per a la gestió de la tramitació de la bonificació de la tarifa de manteniment així com de l'aplicació d’aquesta o, si escau, fins que ens comuniqueu el contrari.

En els supòsits anteriors, quan finalitzin els períodes indicats, les vostres dades personals es conservaran bloquejades durant el període en que es pugui derivar qualsevol responsabilitat de l'execució del contracte o de cada finalitat. Quan expirin aquestes responsabilitats, les vostres dades personals seran eliminades de forma definitiva.


Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades personals per a les finalitats referides és el consentiment i, en cas que la vostra consulta, sol·licitud o incidència estigui relacionada amb la relació contractual amb MUSA, la base legal serà també l'execució del contracte al què us referiu.


Quines mesures de seguretat s'han implantat per protegir les seves dades personals?

Les vostres dades personals seran tractades de manera absolutament confidencial. Així mateix, s'han implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir la seguretat de les mateixes i evitar la seva destrucció, pèrdua, accés il·lícit o alteració il·lícita. A l'hora de determinar aquestes mesures, s'han tingut en compte criteris com l'abast, el context i les finalitats del tractament, l'estat de la tècnica i els riscos existents.


Hi ha altres entitats que poden tenir accés a les vostres dades personals per ajudar a MUSA amb alguna de les tasques?

MUSA compta amb diversos proveïdors que l'assisteixen en l'execució de diferents tasques relacionades amb el tractament de les vostres dades personals.


Es cedeixen les seves dades personals a tercers?

Les vostres dades personals es comunicaran a tercers si és necessari per donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui.


Quins són els vostres drets?

Disposeu dels següents drets en matèria de protecció de dades:

Dret En què consisteix?
Dret d'accés Consultar quines dades personals tenim sobre vostè.
Dret de rectificació Modificar les dades personals que tenim sobre vostè quan siguin inexactes.
Dret d'oposició Sol·licitar que no tractem les vostres dades personals per a algunes finalitats concretes.
Dret de supressió Sol·licitar que eliminem les vostres dades personals.
Dret de limitació Sol·licitar que limitem el tractament de les vostres dades personals.
Dret de portabilitat Sol·licitar que us lliurem en un format informàtic la informació que tenim sobre vostè.
Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat competent Presentar una reclamació davant l'autoritat competent per defensar els vostres drets, a través de la pàgina web www.apdcat.cat

Per exercitar aquests drets, només cal que envieu una comunicació a MUSA, bé per correu electrònic a l'adreça atencionalcliente@musa.es o bé mitjançant correu postal a l'adreça C / Cuzco, 26-28, 6, 08030 Barcelona, amb la referència "Protecció de dades". La sol·licitud haurà de contenir còpia del vostre DNI o un altre document identificatiu equivalent, així com el contingut mínim que preveu la normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, MUSA podrà requerir-vos que la esmeneu. Podeu utilitzar, si ho desitgeu, el model de sol·licitud que consta al web de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades www.apdcat.cat